Samen leren
voor nu en later

De VSO Alphons Laudy biedt specialistisch onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met maximaal 20 jaar. Alle leerlingen op de VSO Alphons Laudy ondervinden belemmeringen in hun (leer)ontwikkeling en hebben daarom extra zorg en aandacht nodig. Wij gaan op zoek naar de mogelijkheden van elke leerling en hebben de overtuiging dat plezier in leren en school belangrijk is om te kunnen groeien. Met ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk voor op de toekomst.

Vreedzaam

Binnen school wordt gewerkt met Vreedzaam (voorheen: De Vreedzame School), een compleet programma voor sociale competenties en burgerschapsvorming dat schoolbreed wordt ingezet. Vreedzaam beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, een oefenplaats, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Vanuit Vreedzaam wordt gewerkt met leerling-mediatoren. Leerlingen volgen een interne training waarna zij als mediator ondersteunen bij kleine conflictsituaties tussen leerlingen. De mediatoren worden hierbij altijd door een leerkracht ondersteund.

Binnen school zijn duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Vreedzaam:

  • We horen bij elkaar.
  • We lossen conflicten samen op.
  • We zijn aardig voor elkaar.
  • We zijn allemaal anders.

Elke leerling kan hier zichzelf zijn

Chavanilla | Leerling VSO Alphons Laudy

Breed onderwijs-/vakaanbod

De leerlingen krijgen naast de algemeen vormend onderwijs (AVO)-vakken, verschillende praktijk- en expressievakken aangeboden. Deze vakken zijn opgenomen in het schoolrooster. Binnen school wordt thematisch gewerkt. In alle (vak)lessen wordt ook aandacht besteed aan de thema’s. Daarnaast krijgen de leerlingen in de Bovenbouw keuzevakken aangeboden. Deze keuzevakken sluiten aan bij de talenten en interesses van de leerling.

Stage

Door middel van stages bereiden we de leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Het kan hierbij gaan om een vorm van dagbesteding of een arbeidsplek (beschut werk, veelal met begeleiding). Samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), stagecoördinator en mentor wordt een geschikte stageplaats gezocht. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau en de interesses van de leerling. School werkt intensief samen met verschillende partijen om onze leerlingen een zo breed mogelijk stageaanbod te kunnen bieden. Door deze samenwerking kunnen we stageplekken bieden op uiteenlopende niveaus.

Binnen school bieden we verschillende soorten stages aan:

Schooltaken
Schooltaken zijn stages binnen school. Deze taken voeren de leerlingen uit onder begeleiding van de pedagogisch conciërge.

Oriëntatiestages
In de middenbouw, vanaf 15 jaar, lopen de leerlingen één dag per week oriëntatiestage in een kleine groep onder begeleiding van een (vak)leerkracht en/of een assistent/ leraarondersteuner. Tijdens deze oriënterende stages maken de leerlingen kennis met verschillende beroepsrichtingen.

Individuele stages
De individuele stages, die (meestal) plaatsvinden wanneer een leerling in de bovenbouw zit,  zijn stages met begeleiding door de mentor op afstand. De mentor bezoekt de stageplek regelmatig en houdt contact met de leerling en de stagebegeleider op de stageplek.

CultuurProfielSchool


Kom werken bij Kolom

Heb jij een passie voor onderwijs? En wil je het verschil maken? Neem dan contact op.

Belangrijke dagen

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.