Wat bieden wij

  • Een rustige, veilige school
  • Kleine groepen met (een) vaste mentor(en)
  • Breed aanbod met veel praktijk- en expressievakken, gegeven door vakdocenten
  • Thematisch onderwijs
  • Verschillende uitstroomprofielen, passend bij de leerling
  • Iedere leerling stroomt uit naar een passende plek

Lesaanbod

Hieronder staan de vakken die op de VSO Alphons Laudy worden aangeboden.

VakkenWaar wordt het aangeboden
Leren leren (werknemersvaardigheden)In alle (vak)lessen
Sociaal emotionele ontwikkelingIn alle (vak)lessen
Mondelinge taalIn de mentorgroep
Schriftelijke taal en lezenIn de mentorgroep
RekenenIn de mentorgroep
WereldoriëntatieIn de mentorgroep
Seksuele vorming en persoonlijke verzorgingIn de mentorgroep
Beeldende vorming/tekenenIn de vakles
Gymnastiek/zwemmenIn de vakles
DramaIn de vakles
KokenIn de vakles
MuziekIn de vakles
In de mentorgroep (door Aslan muziekcentrum)
TechniekIn de vakles
TextielIn de vakles
NatuurIn de vakles
Handvaardigheid/keramiekIn de vakles
DansIn de vakles
Nieuwe mediaIn de vakles

Ontwikkelingsperspectief

Alle relevante informatie over een leerling komt in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit is een document waarin een inschatting wordt gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een langere periode, gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau. Het OPP is een document voor de hele schoolloopbaan dat steeds wordt aangevuld en geeft een volledige beschrijving van de leerling met daarin aandacht voor zijn mogelijkheden, leerdoelen, behoeften, uitdagingen en talenten. Op basis van deze beschrijving wordt er op school op een opbrengstgerichte manier toegewerkt naar een totaalpakket aan vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in de uitstroombestemming van de leerling. Drie keer per jaar nodigen we de ouder(s)/verzorger(s) uit om de ontwikkelingen van hun kind te bespreken aan de hand van het OPP en de vorderingen van de leerling op de leerlijnen.

Volgen van de ontwikkeling

Wanneer een leerling op school komt wordt bepaald welke leerroute/uitstroombestemming het best aansluit bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Hierbij is niet het IQ, maar het niveau van de vaardigheden van de leerling doorslaggevend. Deze vaardigheden kunnen namelijk, door verschillende omstandigheden, lager of hoger uitvallen dan op basis van het IQ verwacht zou worden. Er wordt een einddoel gesteld waar we gedurende de schoolloopbaan van de leerling naartoe werken en elk jaar wordt gekeken of de leerling zich nog voldoende volgens het profiel ontwikkelt. Als de leerling langere tijd boven of onder de leerroute waarop hij geplaatst is presteert, wordt de leerroute bijgesteld. Ook is het mogelijk om te differentiëren binnen de leerroute. In zo’n geval blijft de uitstroom ongewijzigd, maar wordt een bepaald vak (rekenen, mondelinge taal en/of schriftelijke taal) op een lager of hoger niveau aangeboden.

De school werkt met vier leerroutes en de daarbij behorende uitstroombestemmingen:

  1. Leerroute 1: Dagbesteding Belevingsgericht
  2. Leerroute 2: Dagbesteding Taakgericht
  3. Leerroute 3: Dagbesteding Arbeidsmarktgericht/Beschut werk
  4. Leerroute 4: Beschut werk/Arbeid/Vervolgonderwijs

Het merendeel van onze leerlingen stroomt uit naar een vorm van dagbesteding. In onze schoolgids vindt u meer informatie over de verschillende leerroutes/uitstroombestemmingen.

De VSO Alphons Laudy maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is een digitaal leerlingvolgsysteem waarin alle leerlijnen die op school gebruikt worden zijn opgenomen. Minimaal drie keer per jaar wordt het leerlingvolgsysteem ingevuld door alle (vak)leerkrachten. Hierbij wordt per leerling en per groep gekeken welke doelen uit de leerlijnen zijn behaald en aan welke nieuwe doelen gewerkt gaat worden. Een overzicht hiervan wordt tijdens het OPP-gesprek met ouders besproken.

De gegevens in het LVS kunnen alleen door de groepsleerkrachten, de leden van de commissie van begeleiding en directie ingezien en gewijzigd worden. Wanneer andere instanties gegevens uit het LVS willen inzien, vragen we altijd eerst toestemming van de ouders.


Opbrengsten

De algemene leeropbrengsten worden aan het eind van elk schooljaar met het team besproken en geanalyseerd. Wij stellen op school ambitieuze doelen voor de leerlingen waar we gericht aan werken en die cyclisch geëvalueerd worden op zowel individueel als groeps- en schoolniveau.

Leerlingenvervoer

Een deel van de leerlingen gaat met het openbaar vervoer naar school. De meeste leerlingen komen op school met de taxi of met een busje. Het Team Leerlingenvervoer van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van het leerlingenvervoer.

Het vervoer in Amsterdam wordt voor het merendeel verzorgd door Munckhof. Afspraken rond het vervoer zijn de verantwoordelijkheid van ouders. Mocht uw kind naar een ander adres gebracht moeten worden, geeft u dit dan ruim van tevoren door aan de administratie van het vervoersbedrijf.