Wie zijn wij

Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving waarin elke leerling wordt gezien. Door een breed en betekenisvol aanbod te bieden, wordt niet alleen de brede ontwikkeling gestimuleerd, maar wordt ook volop de kans geboden om individuele interesses en talenten te ontwikkelen.

Leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs: zij dragen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (eigenaarschap), afgestemd op hun niveau en mogelijkheden. Geloof in eigen kunnen en verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, dragen positief bij aan het welzijn en het toekomstperspectief van de leerlingen. Het blijvend uitdagen tot (sociale) interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en (vak)leerkrachten, met wederzijds respect als uitgangspunt, is voorwaarde om daaraan te werken.


Wij onderscheiden drie verschillende niveaus

Gericht op jezelf

School richt zich op de individuele leerling en zijn of haar mogelijkheden. De eigenheid van het individu staat hierbij centraal, waarbij niet de beperkingen maar juist de talenten en interesses leidend zijn in het leren. Wij dagen leerlingen uit om hun grenzen te verleggen en hun horizon te verbreden. Door samen te ontdekken wat je allemaal kunt, groeit het zelfvertrouwen en creëer je meer mogelijkheden voor jezelf. Het uitgangspunt hierbij is dat het leren plezierig is en voldoening geeft.

Gericht op de ander

Naast de individuele ontwikkeling is ook de sociale redzaamheid van de leerling een belangrijke focus binnen school. Door samenwerking met anderen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden kunnen leerlingen groeien in inlevingsvermogen, verdraagzaamheid en leren ze adequaat om te gaan met de mensen om hen heen.

Gericht op de maatschappij

Wij gaan de dialoog aan met ouders/verzorgers, zorgpartners, werkgevers, overheid en andere scholen om in een continu proces te bepalen welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben voor de toekomst. Mede op basis hiervan kan het onderwijsaanbod aangepast worden, zodat leerlingen goed toegerust de maatschappij in gaan.

Visie

Ons onderwijs heeft tot doel om de leerlingen kennis aan te bieden en vaardigheden aan te leren die hen helpen om zich te handhaven in de wereld buiten school.

Juist door in te zetten op de brede ontwikkeling kan iedere leerling zich op zijn eigen niveau ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Binnen school is veel aandacht voor cultuuronderwijs. Een belangrijke pijler is een ruim aanbod van expressievakken, gastlessen, maar ook excursies, museumbezoek en bezoeken van voorstellingen. De expressievakken doen een beroep op vermogens en vaardigheden die tijdens andere vakken minder worden aangesproken en geven leerlingen meer mogelijkheden om vorm te geven aan hun ideeën, emoties en creativiteit. Cultuuronderwijs wordt daarnaast, in combinatie met het programma Vreedzaam, ingezet om te werken aan burgerschap, kennis en bewustwording van de wereld om ons heen.

Een belangrijke voorbereiding op een geslaagde uitstroom zijn de stages. Binnen school is er een duidelijke opbouw van de stages; van interne stages met veel begeleiding tot externe stages met begeleiding op afstand. Het overkoepelende doel voor de stages is het vergroten van de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden. Samen met ouders en (stage/zorg)partners bereiden we de leerlingen voor op uitstroom naar arbeid en dagbesteding. Uiteindelijk verlaat de leerling de school met een passend toekomstperspectief.

Team

In het schooljaar 2023-2024 bestaat het team uit:

Directeur: Ilja de VoogdOrthopedagoog: Suzyong
Adjunct-directeur/zorgcoördinator: Dasja TuinIntern begeleider: Michelle & Sanne-Marije
Groep OB1: Caroline & BernadetteVakleerkracht Gymnastiek: Jeneesh
Groep OB2: MadelonVakleerkracht Horeca: Maarten & Ella
Groep OB3: Lia & SeherVakleerkracht Handvaardigheid: Wietske
Groep OB4: SheilaVakleerkracht Beeldende vorming: Wietske
Groep MB1: Wendy & PaulaVakleerkracht Natuur: Bert
Groep MB2: Daniëlle & CarolineVakleerkracht Techniek: Wim
Groep MB3: Pieter & PaulaVakleerkracht Drama: Lydwien
Groep BB1: PetraVakleerkracht Nieuwe media: Marianne
Groep BB2: MaudVakleerkracht Muziek: Benny
Groep BB3: WillemVakleerkracht Dans: Noa
Groep TG1: Moniek & JillyVakleerkracht Textiel: Barbara
Groep TG2: Marit & SeherVervanger: Saskia
Groep TG3: LaurienLogopedist: Sabrina
Leraarondersteuners & onderwijsassistenten: Annemieke, Esther, Jolanda, Ayça, Berryl, Esther, Wadia, Jorinde, Elena
Coördinator ICT: CarolineSubsidies: Anneke
Coördinator Cultuur: NoaAdministratie: Dieuwke & Barbara
Coördinator Sociale Kwaliteit: PaulaConciërge: Arthur & Wouter
Coördinator Stage: StellaSchoolarts: Natasja Brandon
 OKA: Stella van Heeren

Heeft u vragen of zijn er problemen, neem dan (telefonisch) contact op met de school. Zaken die rechtstreeks met uw kind in zijn of haar groep te maken hebben, kunt u met de groepsleerkracht opnemen. Mocht dit om de een of andere reden niet voldoende zijn, dan kunt u contact opnemen met de directie.

De leerkrachten zijn voor 08.45 uur of na 14.30 uur bereikbaar. Wij vinden het van belang dat er een goed contact is tussen school en ouders en nemen daarom zelf ook contact met u op als er dingen rondom uw zoon of dochter spelen.

Schoolgids

Medezeggenschapsraad

De VSO Alphons Laudy heeft net als andere scholen in Nederland een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van de teamleden. De MR denkt mee, adviseert en beslist mee over het beleid van de school. Belangrijke zaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn bijvoorbeeld personeelsbeleid en onderwijsvernieuwing. De MR van de VSO Alphons Laudy bestaat uit vier personen; twee ouders en twee personeelsleden. De MR komt zo’n zes keer per schooljaar samen. Een deel van de vergadering wordt besteed aan overleg met de directie van de school.

Met enige regelmaat doet de MR verslag over de belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Dit wordt digitaal naar ouders verzonden. Het is belangrijk dat zowel ouders als personeel de MR weten te vinden en MR-leden voeden met onderwerpen en ideeën; een MR moet immers kritisch blijven meedenken, maar ook nieuwe ontwikkelingen willen volgen en zelf initiatieven willen nemen. Het is daarom ook belangrijk dat de MR met enige regelmaat wisselt van samenstelling. Mocht u willen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school laat het dan weten!

In het schooljaar 2023-2024 heeft de MR de volgende leden:

  • Angela Gest-McCall (oudergeleding)
  • Tati Vereecken Suwarganda (oudergeleding)
  • Petra Aalders (personeelsgeleding)
  • Pieter Venema (personeelsgeleding)

Mailadres MR VSO Alphons Laudy: mr@alvso.kolom.net

Klankbordgroep

Op onze school hebben we ervoor gekozen om een klankbordgroep in te richten in plaats van een ouderraad. In de Klankbordgroep zitten ouder(s)/verzorger(s) die een aantal keer per jaar bij elkaar komen om mee te denken over onderwijsinhoudelijke zaken. Denk aan de onderwijskwaliteit, de schoolresultaten, tevredenheidsenquêtes, onderwijsontwikkelingen of de veiligheid op school.

De onderwerpen die besproken worden in de klankbordgroep kunnen vanuit de ouder(s)/verzorger(s) komen of vanuit school. De klankbordgroep heeft geen bevoegdheden t.a.v. besluitvorming, wel kunnen de adviezen vanuit de klankbordgroep worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team en de MR.