Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.

Kalender

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.

Naschoolse mogelijkheden

Op de VSO Alphons Laudy wordt 5 dagen per week naschoolse opvang geboden voor de leerlingen van de school. Dit gebeurt in samenwerking met stichting Philadelphia en stichting Prisma. Er zijn activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, muziek en dans. De leerlingen worden na de activiteit opgehaald door ouders of naar huis gebracht met een busje voor aanvullend openbaar vervoer.

Schooltijden

Maandag08.45 – 14.30 uur
Dinsdag08.45 – 14.30 uur
Woensdag08.45 – 14.30 uur
Donderdag08.45 – 14.30 uur
Vrijdag08.45 – 14.30 uur

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde.

Ouderactiviteiten

Om goed onderwijs te kunnen bieden is de betrokkenheid en samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s) onmisbaar. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en willen we de beste ondersteuning bieden om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen op een opbouwende manier met ouders praten over de mogelijkheden en de wensen van u en uw kind en uw verwachtingen van de school. Ons doel is om samen te werken op het gebied van onderwijs, opvoeding, ondersteuning en begeleiding. Regelmatig contact is daarin belangrijk.

Het oudercontact geven we op verschillende manieren vorm:

  • Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond per groep. Ouders maken dan kennis met de (co)mentor en krijgen informatie over het lesprogramma, de groep, de activiteiten, enzovoort.
  • Drie keer per jaar is de bespreking van het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Aan de hand van dit plan bespreekt de mentor met de ouders welke doelen de leerling heeft behaald en waar de school de komende periode met de leerling aan werkt.
  • Ouders krijgen tijdens de schoolcarrière van hun kind een aantal keer de leerkracht op huisbezoek. Het brengen van een huisbezoek aan ouder(s)/verzorger(s) moet een duidelijk doel hebben. Doorgaans zal er één keer per drie schooljaren een huisbezoek worden afgelegd. 
  • Een tussentijds gesprek kan door ouders of leerkracht aangevraagd worden.
  • Via de ouderapp Parro.
  • Contact via e-mail of telefonisch overleg is altijd mogelijk. Telefonisch contact bij voorkeur voor of na lestijd.
  • Alle ouders ontvangen begin van het schooljaar de informatiekalender. Op de informatiekalender staan de belangrijke data en activiteiten voor dat schooljaar beschreven en het is een aanvulling op onze schoolgids.
  • De school organiseert regelmatig een ‘oudercafé’, op de avonden dat er schoolfeest is, waar ouders op een gemakkelijke en informele manier elkaar ontmoeten voor de gezelligheid en om uit te wisselen. Het ‘oudercafé’ heeft soms een bepaald thema; ouders kunnen dan vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen over het thema/onderwerp.
  • Tijdens het jaarlijks intercultureel project organiseert de school een workshopavond voor ouders, broertjes, zusjes en leerlingen. Op deze manier maken ouders en familieleden een stukje mee van de lessen die de leerlingen op school krijgen.

Formulieren

In principe moet een leerling elke schooldag naar school. Bij hoge uitzondering kunt u verlof krijgen, bijvoorbeeld bij verhuizing (1 dag) of bij een huwelijk van een familielid (1 dag). Hiervoor moet u, minimaal één maand van tevoren, een formulier invullen op school. U ontvangt daarna schriftelijk toestemming of een schriftelijke afwijzing.

Er mag absoluut geen verlof verleend worden voor uitbreiding van vakanties voor of na een schoolvakantie.

De leerkracht houdt bij wanneer een leerling te laat, ziek of afwezig is. Bij langdurig of regelmatig ongeoorloofd verzuim is de school verplicht om hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar, die kan besluiten om een proces-verbaal op te maken.

Meer informatie over vakantie, verzuim- en verlofregelingen kunt u hier vinden